• bs
 • sq
 • mk
 • sr
 • uk
 • en
 • hr

Lysobact®

UPUTSTVO ZA LEK

 

 

Lysobact®, 20 mg +10 mg, komprimovane lozenge

lizozim-hidrohlorid, piridoksin

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
 • Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 5 dana, morate se obratiti svom lekaru.

 

U ovom uputstvu pročitaćete:

Ova stranica je također dostupna na: босански албански македонски украјински енглески хрватски

Lek Lysobact  sadrži dve aktivne supstance koje se zovu lizozim i piridoksin. Pripada grupi lekova za lečenje bolesti grla– lokalni antiseptik.

Lek Lysobact se koristi za lečenje blagog bola u grlu koji nije praćen povišenom telesnom temperaturom, za lečenje afti i ranica u ustima kod odraslih i dece starije od 6 godina.

Lek Lysobact ne smete uzimati:

 • Ako ste preosetljivi na lizozim ili piridoksin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6: Dodatne informacije).
 • Ako ste preosetljivi na jaja (jer je lizozim izdvojen iz belanceta kokošijeg jajeta)

Deca mlađa od 6 godina ne smeju uzimati ovaj lek.

 

Upozorenja i mere opreza

Primenom velikih doza piridoksina (vitamina B6) tokom dužeg vremenskog perioda (više meseci, ili čak godina) mogu se javiti trnci, poremećaj ravnoteže, drhtanje ruku i stopala, te otežana koordinacija pokreta, koji se obično povlače nakon prestanka uzimanja leka.

 

Ovaj lek ne smete uzimati duže od 5 dana, s obzirom na to da bi mogao dovesti do poremećaja ravnoteže normalne mikroflore usne šupljine sa rizikom širenja bakterijske ili gljivične infekcije.

 

Bol u grlu

U slučaju pojave drugih simptoma (visoka telesna temperatura, gnojni ispljuvak, otežano gutanje), pogoršanja već postojećih simptoma ili ukoliko ne dođe do poboljšanja u roku od 5 dana, posavetujte se sa svojim lekarom.

 

 

 

Afte i ranice u ustima

U slučaju da se lezije prošire, njihovo trajanje produži ili u slučaju nastanka visoke telesne temperature (groznice), odmah se posavetujte sa svojim lekarom.

 

Drugi lekovi i Lysobact

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Ne primenujte nekoliko antiseptika istovremeno.

Ovaj lek sadrži lizozim-hidrohlorid i piridoksin-hidrohlorid. Postoje i drugi lekovi sličnog sastava. Ne primenjujte ih istovremeno sa lekom Lysobact da ne bi prekoračili maksimalne preporučene doze leka (videti doziranje i način primene).

 

Primena leka Lysobact sa hranom i pićima

Uzimanje hrane ili napitaka nema uticaja na delovanje leka.

 

Trudnoća, dojenje i plodnost

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

 

Kao mera opreza, preporučuje se da se ovaj lek ne uzima tokom trudnoće.

 

S obzirom na to da nema dovoljno podataka o izlučivanju lizozima u majčino mleko,i s obzirom na veliki udeo piridoksina u leku, uzimanje ovog leka treba izbegavati za vreme dojenja.

 

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Lysobact nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

 

Lek Lysobact sadrži laktozu.

U slučaju netolerancije na neki od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Lek Lysobact uzimajte prema priloženom uputstvu. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim  lekarom ili farmaceutom.

Doziranje

OVAJ LEK JE NAMENJEN ODRASLIMA I DECI STARIJOJ OD 6 GODINA.

Uobičajena doza je 6 do 8 komprimovanih lozengi tokom dana.

 

Način primene

Lek se primenjuje oralno (na usta).

Komprimovane lozenge treba ostaviti da se polako istope ispod jezika.

 

Učestalost primene

Između svakog uzimanja mora postojati razmak od najmanje jednog sata.

Trajanje lečenja

Lečenje traje 5 dana. Ako ne dođe do poboljšanja stanja nakon 5 dana lečenja,   posavetujte se sa svojim lekarom.

 

 

 

Ako ste uzeli više leka Lysobact nego što treba

Primenom velikih doza leka tokom dužeg vremenskog perioda (više meseci, ili čak godina) moguća je pojava periferne neuropatije (trnci, drhtanje ruku i stopala, mišićna slabost) koja se obično povlači nakon prestanka uzimanja leka.

U slučaju predoziranja odmah se javite svome lekaru, kako bi Vam mogao pružiti pomoć.

 

Ako ste zaboravili da uzmete lek Lysobact

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Nakon toga, nastavite sa uzimanjem leka Lysobact prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način.  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili zaboravljenu.

 

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 

Ako naglo prestanete da uzimate lek Lysobact

Ukoliko naglo prestanete uzimanje ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti.

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

 

Može doći do pojave alergijskih reakcija kao što su:

 

 • na koži: koprivnjača, jak svrab na koži, osetljivost kože na sunčevo svetlo i UV zračenje (fotosenzitivnost).
 • Teška alergijska reakcija (anafilaktički šok), iznenadno oticanje lica i vrata (Qincque-ov edem).

 

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

 

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

 

Ne smete koristiti lek Lysobact posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju („Važi do“). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

 

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

 

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

Šta sadrži lek Lysobact

Aktivne supstance su: lizozim-hidrohlorid i piridoksin-hidrohlorid.

Jedna komprimovana lozenga sadrži: 20 mg lizozim-hidrohlorida i 10 mg piridoksin-hidrohlorida

 

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; tragakanta; magnezijum-stearat; saharin-natrijum i vanilin.

 

Kako izgleda lek Lysobact i sadržaj pakovanja

Izgled: Okrugle, bele do skoro bele komprimovane lozenge, glatkih površina sa podeonom linijom sa jedne strane, prečnika 8 mm. Podeona linija nije namenjena za lomljenje komprimovane lozenge.

 

Unutrašnje pakovanje je blister od Al/PVC folije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze tri blistera sa po 10 komprimovanih lozengi i Uputstvo za lek.

 

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD, BEOGRAD

Cara Nikolaja II 61/B Beograd

 

Proizvođač: BOSNALIJEK D.D.

Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2017.

 

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

 

Broj i datum dozvole:

515-01-04783-16-001 od 30.10.2017.

 

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. Za obaveštenja o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.