Lysobact
  • bs
  • sq
  • mk
  • sr
  • uk
  • en
  • hr

Lysobact®

Lysobact® се користи за лекување на воспаление на мукозните мембрани на устата и грлото, особено кај пациенти со намален локален отпор (пушачи, лица со дијабетес, луѓе кои носат протези, луѓе подложени на зрачење и / или хемотерапија ...)

Lysobat Spray®

Lysobact Spray® се користи за лекување на благо до умерено воспаление и оштетување на усната шуплина и грло, кај луѓе кои претпочитаат форма на спреј.

Lysobact Complete Spray®

Lysobact Complete Spray® се користи за лекување на потешки воспаленија и поголеми оштетувања на усната шуплина и грло, придружени со чувство на болка.

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За дополнителни информации за индикациите,мерките на претпазливост и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.